Tại sao nói nhận thức cảm tính là nguyên liệu cho quá trình nhận thức lí tính? Cho ví dụ minh hoạ.?

5 câu trả lời 5