Viết chương trình hoán đổi giá trị của 2 biến x và y cho nhau?

Ai giúp bs
5 câu trả lời 5