Giải thích hộ mk vs tại sao x= pi/2 + kpi; x= pi/2 +k2pi mà giao lại là k2pi. Đề sinx/(1+cosx)= 0 cần gấp!?

5 câu trả lời 5