Giải dùm mình với cox^x - căn 3 sin 2x?

4 câu trả lời 4