Tại sao cây sống trong vùng không ngập mặn đem trồng vùng ngập mặn thường chết?!?

Sinh 11
7 câu trả lời 7