Tại sao cây sống trong vùng không ngập mặn đem trồng vùng ngập mặn thường chết?!?

Sinh 11
8 câu trả lời 8