Cho hỏi bài toán đại số 9. Cám ơn bằng 5*?

Cho 0< x < 1 và 0 < y < 1 . Tim GTLN
của P = x + y + x.[căn(1 - y^2)] + y.[căn(1 - x^2)]
3 câu trả lời 3