Viết chương trình đưa ra giá trị và chỉ số của phần tử nho nhat trong dãy số nguyên dương N(N<=250)?

7 câu trả lời 7