Cho em hỏi “Từ một hiện tượng bất kì quan sát được trong thực tế có thể đi đến kết luận chính xác và chính xác đầy đủ được hay ko ?

Dựa vào 6 cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng để trả lời
6 câu trả lời 6