Nhập x,n. Tính 4 chữ số tận cùng của x^n ????????? Ai pro cho tôi xin code pascal bài trên bằng pp đệ quy ( thuật toán chia để trị) .?

6 câu trả lời 6