Nhập x,n. Tính 4 chữ số tận cùng của x^n ????????? Ai pro cho tôi xin code pascal bài trên bằng pp đệ quy ( thuật toán chia để trị) .?

6 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  Propram VD;

  Uses crt;

  Var a : real;

  x, b, i : integer;

  n : Byte;

  Begin

  Clrscr;

  Write(`Nhap (x;n) = ´); Read(x;n);

  Writeln;

  a:=1;

  If n>1 then For i:=1 to n do a:=a*x;

  If a<10000 then write(`4 chu so cuoi la ´,a)

  Else

  begin

  b:=a - 10000*(Trunc(a/10000));

  Write(`4 chu so cuoi la ´,b);

  end;

  Readln

  End.

  Hàm Trunc(x) là lấy phần nguyên của số thực x

  Vd: Trunc(3,45)

  Kết quả = 3

  Lấy a là kq của biểu thức x^n chia cho 10000 để dịch chuyển dấu phẩy thập phân sang trái 4 chữ số rồi lấy phần nguyên nhân cho 10000 để hoàn lại, sau đó lấy số ban đầu trừ lại là ra 4 chữ số cuối là b.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 tháng trước

  4 chữ số tận cùng nên chỉ cần lấy số <10000.

  Cách giải:

   

  c = 10000

  y = x mod c

  i=0

  r = 1

  while ( i < n) 

      r = r * y

      r = r mod c

  end_while

  print( r)

  cách giải này sẽ không bị tràn số khi tính x^n

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 2 năm trước

  bổ sung là x<=1000, n<=10^12 :V

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.