Hôm nay là ngày thứ ba lập trình tính n ngày sau là ngày thứ mấy?

7 câu trả lời 7