Hôm nay là ngày thứ ba lập trình tính n ngày sau là ngày thứ mấy?

6 câu trả lời 6