Hôm nay là ngày thứ ba lập trình tính n ngày sau là ngày thứ mấy?

5 câu trả lời 5