E có gmail yahoo dùng cho Facebook giờ nó bị lỗi gì nên không tìm thấy khi bạn bè tìm bị lỗi nên khôg nhận đuoc mã để đặt mật khẩu Facebook?

5 câu trả lời 5