Giúp mình bài hình 8:?

Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến AH và BG sao cho góc CAH và góc CBG đều bằng 30 độ. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều
6 câu trả lời 6