Tam giác ABC vuông tại A,D thuộc canh BC kẻ DM vuông góc AB M thuộc AB,DN vuông góc AC N thuộc AC kẻ đường cao AH của tam giác ABC.CM AD=MN?

3 câu trả lời 3