Phân tích giùm câu nói sau : hiểu như thế nào ?

" cứ đà đà trên dòng gió cuốn bay theo chiều bí ẩn - mãi đến một ngày đích đến mù tịch tìm k lối thoát - để rồi suy ngẫm đời là con mộng tưởng - qua quá khứ, tương lai gộp lại cũng chỉ là một dong vị lai của cát bụ phù du... "
3 câu trả lời 3