Chiếc áo đau tiên mà tôn ngộ không được mặc trong tay du ký 1986 có màu gi?

7 câu trả lời 7