Các bác cao tay luận giúp em câu này : "Lịch Sử là thứ không bao giờ lặp lại, nhưng lại lặp lại trên cơ sở không lặp lại đó " Thanks!!!?

3 câu trả lời 3