Nếu lúc gửi địa chỉ email cho người ta là @yahoo.com.vn nhưng mail mình lại là @yahoo.com thì mail có được gửi đến chính xác chỗ mình không?

6 câu trả lời 6