Nghĩ suy nên cứng cáp/Nói năng lại phải mềm?

3 câu trả lời 3