Cho tam giác ABC.Kẻ phân giác của tam giác ABC,M thuộc BC. Từ M kẻ ME//AB,MF//AC(E thuộc AC;F thuộc aB. a)Tứ giác AEMF là hình gì?

4 câu trả lời 4