'táp' trong 'phong ba bão táp' là gì?

Mình biết 'phong' là 'gió', 'ba' là sóng, 'bão' là 'bão', vậy còn 'táp' là gì?
4 câu trả lời 4