Chứng minh: một hệ m+1 điểm trong một kho gian afin là độc lập khi và chỉ khi chúng không cùng thuộc một phẳng nào có số chiều nhỏ hơn??!!?

3 câu trả lời 3