1 tế bào nguyên phân liên tiếp 4 lần hỏi tổng số tế bào xon được tạo ra là bn?

7 câu trả lời 7