Trong bối cảnh thế giới hiện nay, theo em, đất nước ta và bản thân em nên làm gì để có thể thích ứng với hoàn cảnh mới này?

5 câu trả lời 5