Tại sao khi điều kiện môi trường thay đổi có thể làm biến đổi cấu hình trung tâm hoạt động của enzimlamf enzim mất hoạt tính ( biến tính)?

4 câu trả lời 4