Tại sao lượng giá trị hàng hoá phải đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết?

5 câu trả lời 5