Ai bt bài hát này ko?

Mik chỉ nhớ là bài rap và có câu như vậy
lời bài hát i love you yes yes yes, you love me no no no, và trong câu trả lời chỉ có không và không
7 câu trả lời 7