Cho mình hỏi hk1 hs yếu hk 2 hs trung bình thì cả năm ra sao?

9 câu trả lời 9