Cho e hỏi vs hoc kì 1 e lở chép tai liệu bị hk yếu thế hk2 e dc tốt thì cả năm ra sao?

9 câu trả lời 9