Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm AB,N là trung điềm BC, CM cắt DN tại I chứng minh AI = AD?

3 câu trả lời 3