Nếu tb toán, văn trên 6,5 hết và tb tất cả môn trên 6,5 chỉ riêng tiếng anh tb 4,5 có đc học sinh khá ko, mấy điểm kia có vớt lên Anh nổi ?

11 câu trả lời 11