Cho mk hỏi mk mới tải au2 nhưng khi đăng kí tài khoản ng ta cứ bắt phải có4-16 kítự là sao dù mk dã ghi đầy đủ?

1 câu trả lời 1