Giải thích giúp mình câu này đi tại sao lại chọn B vậy?

4 câu trả lời 4