Giải thích giúp mình câu này đi tại sao lại chọn B vậy?

5 câu trả lời 5