Cho5,2g oxi của 1kim loại Hóa trị3 phản ứng vớiaxitHNo3sau phản ứng thu dc muốinitrat a,viết PTHH b,xác định CTHH của oxit biết rằng?

Can gấp
5 câu trả lời 5