Lúc trước mình có nhuộm đen, xong rồi nhuộm màu nhưng k biết thợ tóc nhuộm làm sao mà h ở lớp ngoài có 1 lần màu đen rất rõ trả lời giùm?

Nhuộm tóc màu
6 câu trả lời 6