Hình thức sở hữu của Kinh Tế Tư Bản Nhà nước. Ai biết chắc chắn câu trả lời thì cmt giúp mình. Mình cảm ơn?

1 câu trả lời 1