Giúp e làm bài thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật về mùa xuân được ko ạ ?(tuân theo luật bằng trắc)?

4 câu trả lời 4