Chỉ ra tính chất căn bản của văn thuyết minh nhìn từ góc độ phương thức biểu đạt?

3 câu trả lời 3