Liên hệ những tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần 2 đến địa phương em đang sống?

3 câu trả lời 3