Cho tôi hỏi trong 1 ct sử dụng tệp có tên là data vậy ta có thể khai báo biến tệp với tên là data được không ? tại sao ?

4 câu trả lời 4