Chu trình Crep diễn ra ở đâu trong tế bào nhân sơ?

Chu trình Crep diễn ra trong chất nền ti thể (tế bào nhân thực) vậy còn tế bào nhân sơ thì diễn ra ở đâu ạ?
3 câu trả lời 3