Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5.thành phần % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là?

Giúp mình với
3 câu trả lời 3