Cho 5.4g một kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng vừa đủ với 6.72l khí cl2 sau phản ứng thu được m muối khan. Tìm m muối khan?

7 câu trả lời 7