Dẫn V lít CO2 vào500ml Ca(OH)2 aM thu được 10g kết tủa. dẫn 3V lít CO2 vào 500ml Ca(OH)2 aM cũng thu được 10g kết tủa. Giá trị của a là?

6 câu trả lời 6