Mọi người cho e hỏi câu này dịch ra là gì v ạ ? 就是這個原身,好像綠了這個陰晴不定的皇帝?

9 câu trả lời 9