Cho 1 dd chứa 30% HNO3 vào 1 dd HNO3 chứa 55% HNO3 . Cần trộn bao nhiêu lít dd 1 vào 2 để thu đc 100 lít chứa 50% dd HNO3?

9 câu trả lời 9