Mình muốn hỏi Quan Âm Bồ Tát và Tế Công Hoạt Phật. Hai vị ấy được gọi là Tiên hay Phật?

8 câu trả lời 8