Mình muốn hỏi Quan Âm Bồ Tát và Tế Công Hoạt Phật. Hai vị ấy được gọi là Tiên hay Phật?

7 câu trả lời 7