Bố hơn con 30t .Sau 3 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 50t .tính tuổi của mỗi người hiện nay?

9 câu trả lời 9