Ra ngoài đường hỏi người già, về nhà hỏi người trẻ , khi vào yahoo HĐ , em vào box nào để có câu tư vấn nhanh nhất?

1 câu trả lời 1