Ai biết thì trả lời, xin đừng nói lời cay đắng!!!?

Quillen và Tel'Annas nên mua con nào? :D
4 câu trả lời 4